Önkéntes Véradók Egyesülete Kishegyes Község

24323 FEKETICS, Testvériség u. 30
Address code 443705
SRB/EU
tel/fax:+381-24/738-040
e-mail: uddkmi@EUnet.rs
www.davaocikrvi-opstinamaliidjos.org.rs

 

 

 

 

Miután tavaly márciusban az Egészségház elhanyagolt feketicsi épülete helyenként omladozó, tarthatatlan állapota folytán  településünk lakosai aláírásaikkal támogatták annak felújítását, a TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS DEMOGRÁFIAI TITKÁRSÁG 1.452.680 dinárt tudott tavaly októberben dr. med. Csengeri Attila tartományi titkár hozzájárulásával a munkálatok első fázisára kiválasztani.

         Sok, majd fél esztendős huza-vona után, folyó év március 12.-én, VÉGRE megkezdődtek a munkálatok!

Egyesületünk ezúton mond köszönetet mindazon 987 feketicsi polgártársunknak, kik sajátkezű aláírásukkal járultak hozzá a számunkra fontos épület felújításához és ezáltal Feketics lakosságának megfelelőbb egészségügyi ellátásához.

JÚNIUS 14
A VÉRADÓK VILÁGNAPJA KAPCSÁN


MELLRÁKSZŰRŐ VIZSGÁLATOK

AZ ELSŐ FÁZIS BEFEJEZÉSE

KISHEGYES
2011.02.26.

thumbnail

AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEGEZÉSE

thumbnail

 Dr  med PERIŠA SIMONOVIĆ
Az Egészségügyi minisztérium Államtitkára

VLADISLAV ČOBANOV
A Tartományi EB délbácskai körzetének igazgatója

A SZERVEZŐKKEL és RÉSZTVEVŐKKEL a MAMMOGRÁFNÁL

A VIZSGÁLATOK

thumbnail

 Dr med Vesna Vukelić
Topolya és Kishegyes orvosi egyesülete elnöke

thumbnail

Dr med Tót Isaszegi Sándor
Topolya és Kishegyes RÁKELLENES EGYESÜLETE elnöke

thumbnail thumbnail

Dr med Dejan Zahorjanski Dr med Bojana Koprivica

A VÁRÓTEREMBEN

thumbnail thumbnail


Kishegyes község Önkéntes Véradói Egyesülete
 
dr med Biró István tartmányi képviselő munkaterve alapján
 
a Női fórum közreműködésével
 és a Községközti Rákellenes Egyesület,
 
A TARTOMÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI TITKÁRSÁG,
a verbászi Általános Kórház ,
a kishegyesi és topolyai Egészségházak
HOZZÁJÁRULÁSÁVAL.

Feketics

A RÉSZTVEVŐK ÉS A SZERVEZŐK

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail

Kiszhegyes

A RÉSZTVEVŐK ÉS A SZERVEZŐK

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail


Az Egyesület 2006.04.18.-án alakult és 2006.05.04.-én lett bejegyezve a civil szervezetek nyilvántartásába.

Kishegyes Község Önkéntes Véradóinak Egyesülete ( a továbbiakban: Egyesület) fizikai személyek egyesülete, amely az önkéntes véradókat öleli fel, továbbá szakembereket és minden más érdekelt polgárt Kishegyes község területérõl.

Az Egyesület elnevezése: Kishegyes Község Önkéntes Véradóinak Egyesülete.
Az Egyesület székhelye Bácsfeketehegy, Testvériség utca 30 sz.
Az Egyesület mûködési területe Kishegyes község.
Az Egyesületnek három Ágazata van: Feketics, Lovcenac és Kishegyes
Az Egyesület napja június 14., a Véradók nemzetközi napja.
Az Egyesületet a Közgyûlés elnöke képviseli.

Az Egyesület polgárok egyesülete és jogi személy.

Az Egyesület pártatlan szervezet.
Az Egyesület kereteiben tilos a párttevékenység
Az Egyesület, betartva a törvényes elõírásokat, együttmûködik minden törvényes keretek között bejegyzett politikiai párttal, civil szervezettel, egyesülettel, intézettel, intézménnyel, ügynökséggel , munkaszervezettel, azaz minden jóakaratú valamint szaktudással rendelkezõ egyénnel, mindazon kérdéseket illetõen, melyek egyaránt elõsegitik az önkéntes véradók és családtagjaik érdekeit az egészségvédelemre és életszinvonalra meghatározó jelleggel kiható törvények, elõirások terén.

Az Egyesület szervei:


  • a) az Egyesület Közgyûlése,
  • b) az Egyesület Végrehajtó bizottsága,
  • c) az Egyesület Ellenõrzõ bizottsága .

 

Az Egyesület együttmûködik a hasonló tevékenységû hazai és külföldi szervezetekkel, egyesületekkel, de fûleg a Vöröskereszttel és a vérátömlesztést végzõ állomásokkal, a vérszármazékokat és készítményeket elõállító cégekkel, a közös érdekû tevékenységek lebonyolítása és a kölcsönös tapasztalatcsere érdekében.

Az Egyesület együttmûködik az oktatási intézményekkel, a foglalkoztatásügyi valamint egészségügyi és szociális intézményekkel egyaránt.

Az Egyesület humanitárius szervezet, s ennek keretében tevékenysége az önkéntes véradók szervezett keretekben történõ tevékenységeire irányul.....

Az Egyesület tagjává válhat minden polgár, aki elfogadja a jelen Alapszabályban kijelölt célkitûzéseket és feladatokat és hajlandó tevékenykedni e célkitûzések valóraváltásáért.

A betagasodás, úgy mint a véradás, önkéntes.

A tagság az elsõ önkéntes véradással valósul meg.

Az Egyesület minden tagjának jogában áll:

  • részt vennie a Közgyûlés munkájában,
  • választhat és megválasztható az Egyesület szerveibe,
  • avaslatokat és ötleteket adhat az Egyesület szervei munkájának eredményessége érdekében ,
  • kérheti és felhasználhatja az Egyesület segítségét a jelentkezõ nehézségek megoldása céljából

Az Egyesület minden tagjának kötelessége:

  • betartani az Egyesület és szerveinek Alapszabályát,
  • õrizni és ápolni az önkéntes véradók és Egyesületük tekintélyét.

Az Egyesületnek Tiszteletbeli tagja is lehet.
Tiszteletbeli taggá a Közgyûlés döntése alapján válhat valaki.
Tiszteletbeli taggá azok a polgárok válhatnak, akik bármilyen módon hozzájárultak az Egyesület célkitûzéseinek és feladatainak érvényesítéséhez önzetlen munkájuk valmint szaktudásuk révén, de nem önkéntes véradók, vagy nem a község lakosai.

A tiszteletbeli tag részt vesz a Közgyûlés munkájában, de nincs szavazati joga.

A tiszteletbeli tag nem fizet tagsági díjat és nem köteles részt venni az Egyesület szerveinek munkájában.

A tiszteletbeli tag tiszteletbeli elnökké vagy tiszteletbeli alelnökké is kinevezhetõ az Egyesület Közgyûlésének határozata értelmében

Az Egyesületnek egy Tiszteletbeli elnöke lehet, Tiszteletbeli alelnöke lehet több is.
...
Az Egyesület megszûnése esetén, az elvégzett zárszámadás után, az Egyesület szerzett vagyona a községi Vöröskereszt szervezetét illeti.

 


Egészségügyi ellátás esetén mindazon ÖNKÉNTES VÉRADÓK akik életük folyamán KEVESEBB mint 10 alkalommal adtak vért (540 -es sifra), MENTESÜLNEK a hozzájárulás - PARTICIPÁCIÓ megfizettetésétõl az utolsó véradás napját követõ 12 hónap folyamán, amennyiben pedig 10 és TÖBB esetben adtak vért ( 522 -es sifra), ÉLETÜK VÉGÉIG, a következõ szolgáltatásokra vonatkozóan:

1. vizsgálatok és kezelés (választott orvosa és szakorvosa által),
2. minden, beutaló alapján végzett laboratóriumi vizsgálat, beleértve
a mikrobiológiai, parazitológiai, hisztopatológiai és citológiai viszgálatokat,
3. röntgen általi vizsgálatok és felvételek,
4. ultrahang vizsgálatok,
5. scanner, osteodenziméter és mágneses rezonancia alkalmazásakor,
6. vizsgálat és terápia nukleáris medicina terén,
7. további diagnosztikai szolgáltatások
(holter, endoszkópia, EKG, EEG, szpirometria stb.),
8. egynapos, rendelõben végzett terápiák
fizikális medicina és rehabilitáció esetén (inhaláció stb.),
9. operációs termen kivüli, rendelõben történõ sebészeti beavatkozáskor,
10. sebészeti esztétikai beavatkozások veleszületett, funkcionális rendellenességeket okozó anomáliák korrekciója végett,
valamint esztétikai korrekciók súlyos sérülések azaz betegségek okozta szervi és testrészek fontos mûködésének helyreállitása végett,
11. viszgálat, gyógyitás és kórházi nap a napi kórházban,
12. stacionáris-kórházi gyógykezelés és rehabilitáció,
13. specializált rehabilitaciót végzõ kórházakban és intézményekben történõ diagnózis és gyógykezelés esetén,
14. egészségügyi jármûvel történõ, nem sürgõsségi betegszállitás, (az egészségügyi biztositó területén, valamint azon túl is az
egészségügyi intézményig ahová beutalták ),
15. házi gyógykezelés, gyorssegély,
16. patronázslátogatások, otthoni ápolás,
17. azon anyagok és termékek (inplantátumok) szervezetbe történõ beépitéséért
melyekért PARTICIPÁCIÓT kell FIZETNI, éspedig :
a kardiológiában ( pacemarkerek és defibrillátorok is), szivsebészetben, érsebészetben
és ortopédiailag - elszenvedett törések esetén,
kivéve ha a beavatkozás Várakozólista és a bejelentett fogadás idopontjától eltér,
18. fogászati vizsgálatok és kezelések fogak és arccsontok sérülésekor,
19. fogászati vizsgálatok és kezelések szivmûtét és veseátültetés elõtt,
20. egészségügyi biztositottak, egészségvédelem céljából, a Törvénnyel összhangban történõ, KÜLFÖLDRE való BEUTALÁSA,
amennyiben nemzetközi megeggyezés errõl másképpen nem rendelkezik ,
21. munkavégzési alkalmatosság megállapitása, a NYRB elõirásoknak megfelelõen,
az orvosi szakbizottság beutalása révén .

 

 


 

SZABÁLYZAT
a kötelezõ egészségbiztositás és participációból eredõ
egészségvédelmi jogok tartalmáról és terjedelmérõl

( Szerbia 1/2007 sz. Hivatalos Köztársasági Hirnöke)

22. Azok a véradók, akik legalább 10 alkalommal adtak vért, mentesülnek a protetikai és ortotikai eszközökre fizetendõ
participációtol is.
A protetikai és ortotikai eszközök indokoltságára vonatkozó Szabályzat alapján.

23*. PARTICIPÁCIÓ fizetendõ GYÓGYSZEREKRE, segédeszközökre és inplantátumokra.

Önkéntes véradás minden egyes esetében,
az önkéntes véradó jogosult
* 2 (KETTÕ) NAP FIZETTETT SZABADSÁGRA*
beleértve a véradás napját is.


A MUNKÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY ( 77. szakasz, 3. bek. 2 pontja)
( Szerbia 24/2005 és 61/2005 sz Hivatalos Köztársasági Hirnöke)


VIGYÉK MAGUKKAL:

1 HITELESITETT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYVECSKÉJÜKET,
Nem kevesebb 3 havi folyamatos egészségügyi biztositással
vagy megszakitásokkal 6 hónapon át az utolsó 18 hónapban,
2 BEUTALÓT,
3 Önkéntes Véradói KÖNYVECSKÉJÜKET,
melyet a Transfuziológiai szolgálat adott ki .


TOLMÁCSOLÁST

A Köztársasági Egészségügyi Biztositó végez
Tel.: 011/264 - 5 - 022
Fax: 011/264 - 5 - 042
dr Aleksandar Kostic u 9 sz
11000 Belgrád


AZ EZEN RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSEKOR
AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK RÉSZÉRÕL

FORDULJON:

1 PÁCIENSJOGVÉDÕHÖZ:

- Egészségházban,
Tel.: Kishegyes 024/730-236, lok.:209,
Almási Sándor

Kórházban , Intézményben stb.,
Szabadka 024/555-222, lok.:346,
Anda Todorovic

Verbász 021/795-4-453
Miodrag Šoškic

*2 az ÖNKÉNTES VÉRADÓK EGYESÜLETÉHEZ
Kishegyes Községben
Mob. tel.: 064/43-69-097

SZANKCIÓK*

1 INTÉZMÉNYEK, SZERVEZETEK ÉS MUNKAADÓK
300.000 - 1.000.000 DIN

2 FELELÕS SZEMÉLYEK
40.000 - 50.000 DIN

Az EB T *240 és 242 szakasza (Sz 107/05 sz KH)

ÖNKÉNTES VÉRADÓK EGYESÜLETE
KISHEGYES KÖZSÉG

Hírek a Nagyvilágból

A déli harangszó rejtélye
Általános vélekedés, hogy a déli harangszó évszázadok óta Hunyadi János nándorfehérvári diadalát hirdeti. ..
Bovebben...

Kiszámíthatatlan globális vízkészlet
A vízháztartást vizsgáló különböző globális modellek és a mért adatok között jelentős különbségek mutatkoznak ...
Bovebben...

Milliókkal végez évente a tunyaság
A világ felnőtt lakosságának harmada fizikailag inaktív, a passzív életmód évente ötmillió ember életét követeli...
Bovebben...

A keresztes hadjáratok nyomai a mai Vajdaság területén
Az érett középkor egyik jelentős korszaka a keresztes hadjáratok kora: a bátor, a lelkes, az önfeláldozó lovagok ideje...
Bovebben...

Hány tonnát nyom az emberiség?
Az észak-amerikaiak teszik ki a földlakók tömegének egyharmadát, állapították meg brit kutatók...
Bovebben...Magyar hu
Srpski rs
English en
Deutsch de