Udruženje Dobrovoljnih Davalaca Krvi Opština Mali Iđoš

 

24323 FEKETIĆ, ul. Bratstva br. 30
Address code 443705
SRB/EU

tel/fax:+381-24/738-040
e-mail: uddkmi@EUnet.rs
www.davaocikrvi-opstinamaliidjos.org.rs

 


 

POVODOM 14. JUNA
SVETSKOG DANA DAVALACA KRVI


PREGLED DOJKI

ZAVRŠETAK PRVE FAZE

MALI IĐOŠ
19.03.2011.

thumbnail

SUMIRANJE REZULTATA

thumbnail

Dr med PERIŠA SIMONOVIĆ
Državni sekretar Ministarstva zdravlja

VLADISLAV ČOBANOV
Direktor PZZO južnobačkog okruga

Sa organizatorima i učesnicima u DZ Mali Iđoš pored MAMOGRAFA

PREGLEDI

thumbnail

Dr med Vesna Vukelić
Predsednik Lekarskog društva Bačka Topola i Mali Iđoš

thumbnail

Dr med Tót Isaszegi Sándor
MEĐUOPŠTINSKO DRUŠTVO ZA BORBU PROTIV RAKA Bačka Topola i Mali Iđoš
Predsednik

thumbnail thumbnail

Dr med Dejan Zahorjanski Dr med Bojana Koprivica

U ČEKAONICI

thumbnail thumbnail


PREGLED

Udruženje Dobrovoljnih Davalaca Krvi Opštine Mali Iđoš

u saradnji sa Forumom žena

i Međuopštinskim Udruženjem za borbu protiv raka

 

UZ PODRŠKU

POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA ZDRAVSTVO,

Opšte Bolnice Vrbas,

Doma Zdravlja Mali Iđoš, Bačka Topola i Srbobran

 

tokom   NACIONALNOG MESECA BORBE PROTIV RAKA

završavaju PRVU FAZU

 

BESPLATNIH  PREGLEDA

 

DOJKI

uz ginekološki pregled

 

ZA ŽENE

ODGOVARAJUĆIH STAROSNIH DOBI

 

u subotu, 19. marta 2011. godine,

od 10 časova

 

u DZ u  MALOM IĐOŠU

ul Zanatlijska br 1

 

VODITE BRIGU O SVOM ZDRAVLJU!  

OVIM VAM SAMO ŽELIMO POMOĆI U TOME

 

 

MOLIMO PONESITE OBAVEŠTENJE, POPUNJEN ANKETNI LIST 

i ukoliko imate,  ZDRAVSTVENU KJNJIŽICU


Pregled Dojki FEKETIĆ 26.02.2011.

ORGANIZATORI I UČESNICI

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail


Mali Iđoš

ORGANIZATORI I UČESNICI

thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail thumbnail


Udruženje je osnovano 18.04.2006. godine a zavedeno je u Registar udruženja gradana 04.05.2006. godine.

      Udruženje Dobrovoljnih Davalaca Krvi opštine Mali Idoš (u daljem tekstu Udruženje) je udruženje fizickih lica koje okuplja dobrovoljne davaoce krvi, strucna lica koja im mogu biti od pomoci,kao i druge zainteresovane gradane, a sve sa podrucja opštine Mali Idoš.

Naziv Udruženja je: Udruženje Dobrovoljnih Davalaca Krvi opštine Mali Idoš.
      Skraceni naziv Udruženja je: UDDK MI.
      Sedište Udruženja je u Feketicu, ul. Bratstva br 30.
      Podrucje delovanja Udruženja je na teritoriji opštine Mali Idoš.
Udruženje ima tri Ogranka: Feketic, Lovcenac i Mali Idoš.
Dan Udruženja je 14. juni, medunarodni dan davalaca krvi.
Udruženje predstavlja i zastupa predsednik Skupštine Udruženja.

Udruženje je udruženje gradana sa svojstvom pravnog lica.

Udruženje je nestranacka orgnizacija.
U okviru Udruženja je zabranjeno stranacko delovanje.
      Udruženje razvija saradnju sa svim, po važecim zakonskim propisima registrovanim politickim strankama, civilnim društvima, udruženjima, institucijama, ustanovama, agencijama, radnim organizacijama kao i dobronamernim i strucnim pojedincima po pitanjima unapredenja zaštite interesa, zdravlja, životnog standarda, zakonskih normativnih akata i propisa u odnosu na dobrovoljne davaoce krvi i clanove njihovih porodica.

      Udruženje saraduje sa srodnim organizacijama i udruženjima u aktivnostima od zajednickog interesa u zemlji i inostranstvu, a posebno sa organizacijama Crvenog Krsta, institucijama i zavodima za transfuziologiju pune ljudske krvi i derivata ljudske krvi radi sprovodenja zajednickih akcija, koordinacija aktivnosti i razmene iskustava.
      Udruženje uspostavlja saradnju sa ustanovama i organizacijama koje se neposredno bave edukacijom, zapošljavanjem, pracenjem zdravlja, socijalnog položaja i lecenjem dobrovoljnih davalaca krvi.

Udruženje je humanitarno i u okviru svog delovanja radi na okupljanju i udruživanju dobrovoljnih davalaca krvi.

      Clan Udruženja može biti svako fizicko lice koje prihvata Statut i ciljeve Udruženja, a spremno je da se angažuje na ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrdenih Statutom i Odlukom Skupštine Udruženja.

Uclanjenje, kao i davanje krvi, je dobrovoljno.
Clanstvo se stice prvim cinom dobrovoljnog davanja krvi.

Svaki clan Udruženja ima pravo da:
      - ucestvuje u radu Skupštine i njenih organa,
      - bira i bude biran u organe Udruženja,
      - podnosi predloge i sugestije za poboljšanje rada i upravljanje Udruženja,
      - zatraži i koristi usluge Udruženja u rešavanju svojih problema.

Svaki clan Udrženja ima obavezu da:
      - se pridržava Statuta Udruženja i njenih organa,
      - cuva i štiti ugled Udruženja i njenih clanova-dobrovoljnih davalaca krvi,

      Udruženje može imati pocasnog clana.
      Pocasnim clanom udruženja se postaje na osnovu Odluke Skupštine Udruženja.
      Pocasni clanovi Udruženja mogu biti fizicka lica koja su doprinela afirmaciji Udruženja
i njenih ciljeva i koja su nesebicno pomogla rad i napredak Udruženja a nisu dobrovoljni davaoci krvi ili nemaju stalno mesto boravka na teritoriji Opštine Mali Idoš.
      Pocasni clan ucestvuje u radu Udruženja bez prava glasa u njenim organima.
      Pocasni clan Udruženja nema obavezu placanja clanarine i nije obavezan da ucestvuje u radu Udruženja.
      Pocasni clan može biti izabaran za Pocasnog predsednika Udruženja ili Pocasnog potpredsednika Udruženja odlukom Skupštine Udruženja.
      Udruženje može imati jednog Pocasnog predsednika i više Pocasnih potpredsednika.

Organi Udruženja su:
            a) Skupština Udruženja,
            b) Izvršni odbor Udruženja,
            c) Nadzorni odbor Udruženja.

      U slucaju prestanka Udruženja, stecena imovina nakon konacnog obracuna prenosi se na korišcenje i raspolaganje Opštinskom Crvenom Krstu.


CILJEVI UDRUŽENJA I PROGRAMSKA OSNOVA ISTIH
Značaj Ogranaka Feketić, Lovćenac i Mali Iđoš


S obzirom da u ovom  momentu postoji jedan značajan broj  dobrovoljnih davalaca krvi na teritoriji Opštine Mali Iđoš u mnogome zahvaljujući jednoj dugoj tradiciji humanosti na kojoj su odrastali,  živeli i negovali iste u porodici i u društvu, bez obzira na nacionalnu, versku ili bilo kakvu drugu pripadnost, u današnjim vremenima je izuzetno velika  odgovornost na istima da sve te pozitivne ljudske vrednosti  svom snagom i dalje neguju i istraju na istima da bi sve te vrednosti uspešno preneli svojim pokolenjima. To iziskuje jedan organizovan i principijelan vid udruživanja radi stvaranja  jedne organizacije dobrovoljnih davalaca krvi koja će okupljati DDK oko zajedničkog interesa i njih samih a i cele društvene zajednice, uključivanjem upravo te šire društvene zajednice preko DDK u okviru  jednog multidisciplinarnog pristupa dobrovoljnom davanju krvi, i tako bili u mogućnosti da daju svoj značajan doprinos kako bi stvorili preduslove i omogućili  sopstveno organizovano zalaganje za rešavanje upravo njihovih problema, da bi zastupali upravo njihove interese na osnovu njihovih usaglašenih mišljenja i stavova po pitanjima vezanim za sve oblasti sistema  u kome žive i stvaraju a u čijem segmentu zaštite zdravlja dajući svoju krv predstavljaju kamen temeljac , odn. organizaciju na koju će se u svakom momentu  moći osloniti kako oni sami tako i članovi njihovih porodica, koji će moći da zatraže i koriste podršku te organizacije po  pitanjima  unapređenja i zaštite zdravlja, životnog standarda, zakonskih normativnih akata i propisa u odnosu na dobrovoljne davaoce krvi a i članove njihovih porodica kao ravnopravnih građana u društvu.
Da bi buduća organizacija dobrovoljnih davalaca krvi mogla u svakom momentu adekvatno zastupati i efikasno doprineti rešavanju tako značajnih pitanja i odgovorno prihvatiti  sve zadatke i tako postala ravnopravan partner Vladi Republike Srbije, Ministarstvu zdravlja, zdravstvenim ustanovama, specijalistima transfuziologije i drugim stručnjacima iz oblasti medicine kao i Crvenom krstu,   neophodno je da bude izgrađena na način da:
' razvija saradnju sa svim, po važećim pozitivnim zakonskim propisima registrovanim političkim strankama,civilnim društvima, udruženjima, institucijama, ustanovama, agencijama, radnim organizacijama kao i  dobronamernim i stručnim pojedincima u cilju što potpunije informisanosti javnosti o važnosti davanja krvi,  a pogotovo sa organizacijom Crvenog Krsta koju će na taj način ojačati i  koja će tako dobiti na  moći i značaju,  i sa Službom za transfuziologiju radi usaglašavanja i koordinacije  Plana aktivnosti na prikupljanju optimalnih količina u datom momentu potrebne krvi i eliminaciji sezonskih nestašica krvi, kao i zalaganja za  što uspešnije i organizaciono i tehničko osavremenjivanje te službe  sa svim njenim kvalitetnim kadrovima radi uspostavljanja nacionalno koordinisane Službe za transfuziju krvi.
' sarađuje sa srodnim organizacijama i udruženjima u aktivnostima od zajedničkog interesa u  zemlji i inostranstvu, a posebno sa institucijama i zavodima za transfuziologiju pune ljudske krvi i derivata ljudske krvi radi sprovođenja zajedničkih akcija, koordinacija aktivnosti  i razmene iskustava, radi stvaranja jednog održivog Nacionalnog programa sa nacionalnim standardima, smernicama i preporukama koji  bi se sprovodio kontinuirano i na duži vremenski period.
' uspostavlja saradnju sa ustanovama i organizacijama koje se neposredno bave edukacijom, zapošljavanjem, praćenjem zdravlja, socijalnog položaja i lečenjem dobrovoljnih davalaca krvi u cilju pripreme Programa brige o davaocima kako DDK tako i DD za aferezne postupke uz obezbeđivanje kontinuiranog informisanja DDK o njihovom zdravstvenom stanju kao i zakonom jasno regulisanu podršku u slučaju pojave everntualnih zdravstvenih problema.
' da se zalaže za edukaciju, pružanje saveta,podrške i organizovane pomoći svim svojim članovima u ostvarivanju određenih prava i beneficija, kao i za izradu nacionalnog Registra davalaca za stalna mesta prikupljanja krvi, uključujući i permanentno odbijene kao i davaoce sa retkim krvnim grupama radi povećanja broja dobrovoljnih neplaćenih davalaca krvi iz nisko-rizičnih populacionih grupa u okviru jedinstvenog Informacionog sistema.
' da prati predloge propisa, zakona i zakonskih normativnih akata u cilju zalaganja za rešenja koja će odgovarajuće regulisati dobrovoljno davalaštvo krvi, obaveze, prava i beneficije koja će  biti od koristi sadašnjim i budućim davaocima krvi a i članovima njihovih porodica i tako doprinese ažuriranju i razvijanju pravnih okvira iz te oblasti  te da permanentno prati Procenu rezultata Nacionalnog Programa prikupljanja krvi.
 ' da se jasno zalaže za proizvodnju albumina i imunoglobulina u NACIONALNOM CENTRU ZA FRAKCIONISANJE PLAZME u  Institutu za transfuziju krvi Srbije, a da se privatizacija iste NE razmatra ni kao mogućnost!
' da u skladu sa smernicama SZO, ravnopravno učestvuje u javnoj raspravi kao i u Uspostavljanju Nacionalno koordinisane službe za transfuziju krvi  u samoj praksi  u bliskoj saradnji sa Nacionalnom komisijom za transfuziju krvi , regionalnim zavodima za transfuziju krvi i Crvenim krstom.
' zalaže za  školovanje,  profesionalno  osposobljavanje,  zapošljavanje i uključivanje u sve tokove  života svih DDK sa tim problemima,
' ako se razbole, da se zauzme za lečenje,  rehabilitaciju,  nabavku ortopedskih pomagala,  i to pogotovo dobrovoljnim davaocima krvi posle navršenih 65 godina života,
'  rádi na omasovljenju organizacije radi negovanja običaja i tradicije dobrovoljnog davanja krvi kao jednog od najhumanijih činova  shodno Strategiji Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srbije  radi obezbeđenja adekvatnih količina bezbedne krvi i produkata od krvi u Republici Srbiji od aprila 2005. godine.

Iz svih gore pomenutih  kao i razloga koji iz njih proizilaze, Skupština Udruženja je na svojoj Konstitutivnoj sednici održanoj dana 18.04.2006. godine,  donela Odluku o osnivanju  udruženja građana  pod nazivom  Udruženje Dobrovoljnih Davalaca Krvi opštine Mali Iđoš i Ogranaka Feketić, Lovćenac i Mali Iđoš  u cilju adekvatnog zastupanja interesa svih dobrovoljnih davalaca krvi naše opštine
U Feketiću, l8.04.2006.godine

AKCIONI PLAN RADA

 


 

 

II/ PITANJA VEZANA ZA UREDBU O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

OBEZBEĐIVANJE USLUGA ZC''Veljko Vlahović'' u Vrbasu GRAĐANIMA opštine Mali Iđoš

RAZLOZI:

 • UDALJENOST svega 10 km u odnosu na udaljenost ZC u SUBOTICI od 55 km!,
  što u oba pravca iznosi ukupno 110 km u odnosu na potrebnih svega 20 km ! što iziskuje
  petostruke, nepotrebne putne troškove i vreme putovanja i građana i Ambulantnih vozila,
 • neadekvatan kvalitet puta kojim se dolazi do Subotice i to kroz naseljena mesta
  sa ograničenjima brzine kretanja motornih vozila,
 • ukidanje nadoknade putnih troškova građanima od strane Fonda ZO(!),
  (ovo ujedno peredstavlja predmet za razmatranje Ustavnom sudu Republike Srbije!)
 • U IZGRADNJI ZC u Vrbasu učestvovale sve RO sa teritorije opštine Mali Iđoš,
 • Dobrovoljni Davaoci Krvi , građani opštine Mali Iđoš, više od tri decenije redovno daju
  Krv
  u saradnji sa Službom za transfuziologiju ZC u Vrbasu.(!-!)

INICIJATIVA: Da se

 1. u jednom PRELAZNOM PERIODU, dok se ne stvore barem neke od osnovnih pretpostavki za efikasnost predviđene regionalizacije pružanja medicinskih usluga građanima Opštine Mali Iđoš u ZC u Subotici, u smislu kvalitetnih puteva na relaciji naselja naše opštine do Subotice, dovoljnog broja i opremljenosti odgovarajućih ambulantnih vozila i prevoza pacijenata uz pratnju lekara i medicinskog osoblja u potrebnim slučajevima, te povoljnije opšte ekonomske situacije građana Opštine da bi lakše podneli same putne troškove za nepotrebnih 110 km puta u odnosu na svega 20 km, OMOGUĆI PRUŽANJE PUNE MEDICINSKE POMOĆI SVIM GRAĐANIMA OPŠTINE MALI IĐOŠ U ZC U VRBASU UMESTO U SUBOTICI, a da se tzv. Tehnički problem pripadnosti određenom Fondu zdravstvenog osiguranja reši na jednostavan tehnički način, što u današnjim uslovima razvijenosti i stalnog usavršavanja sistema kompjuterske obrade podataka zaista ne može biti a i nije pravi razlog niti prepreka istim, a sve to u cilju adekvatnog, pravovremenog i kvalitetnog pružanja medicinske pomoći i usluga svim građanima Opštine Mali Iđoš.
 2. pokrene široka inicijativa radi ZAKONSKOG REGULISANJA trajnog pružanja svih potrebnih medicinskih usluga u ZC u Vrbasu građanima opštine Mali Iđoš kao i građanima ostalih zainteresovanih opština. (!)

NAPOMENA: Da se sa ovom INICIJATIVOM detaljno upoznaju i predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti svih okolnih zainteresovanih opština sa sličnim problemima i istovremeno uključe u rešavanje istih zajedno sa direktorima njihovih odgovarajućih zdravstvenih ustanova , i to pre svega Opština Vrbas, kao i opštine Kula, Srbobran i Bečej.(!)

 

Izvršni odbor na svojoj sednici dana 26.05.2006. godine, na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl. Glasnik Republike Srbije
Br. 107/2005 čl. 19., 29. i 47. stav 3 sa naglaskom na tačke 4, 5, 6 i 7), doneo je sledeću

ODLUKU

DA SE POKRENE ŠIROKA INICIJATIVA NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ PREKO SVIH RELEVANTNIH DRUŠTVENO-POLITIČKIH FAKTORA I GRAĐANA U CILJU PODNOŠENJA ZAHTEVA SVIM ODGOVORNIM MINISTARSTVIMA I MINISTRIMA, REPUBLIČKOJ SKUPŠTINI I VLADI , KAO I POKRAJINSKOJ SKUPŠTINI I VLADI RADI OBEZBEĐIVANJA USLOVA ADEKVATNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SVIM GRAĐANIMA OPŠTINE MALI IĐOŠ, DOSTOJNE LJUDSKOM BIĆU.

Predlog za izradu plana brige o dobrovoljnim davaocima krvi

 


REZIME

UDDK OPŠTINE MALI IĐOŠ SE ZALAŽE ZA JEDINSTVEN I CELOVIT SISTEM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE UZ RAVNOPRAVNO UČEŠĆE SVIH RELEVANTNIH ČINILACA PA I SAMIH DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI KOJI PREDSTAVLJAJU KAMEN TEMELJAC U FUNKCIONISANJU ISTOG, PO SLEDEĆEM PRINCIPU:

V: Vlada Republike Srbije
M: Ministarstvo Zdavlja
T: Transfuziološka Sližba
CK: Crveni krst

(v.c.: Vena cubiti)

Umesto sve češćih APELA IZ SISTEMA, želimo DDK (Dobrovoljne Davaoce Krvi) U SISTEMU čiji su oni kamen temeljac:

 Magyar hu
Srpski rs
English en
Deutsch de